Prevádzkový poriadok

1. Všetci návštevníci sú povinní dodržiavať bezpečnostné pravidlá

 • dieťa musí byť v sprievode dospelej osoby (osoba nad 18 rokov), ktorá je za neho po celý čas, či už v hernej zóne interiérového ihriska aj na exteriérových atrakciách  alebo v kaviarenskej časti zodpovedná v plnom rozsahu. V prípade zranenia zodpovedá za toto zranenie osoba doprevádzajúca dieťa.
 • pracovníci Loracing Centra, ani vedenie nezodpovedá za prípadné úrazy spôsobené nepozornosťou zodpovednej osoby za dieťa (každý úraz je potrebné nahlásiť pracovníkovi Loracing Centra)
 • je potrebné, aby zodpovedná osoba pred vstupom do hernej zóny skontrolovala svoje dieťa, či nemá pri sebe nebezpečné ostré predmety, nekonzumuje práve cukrík, žuvačku, aby tak predišli možným úrazom
 • za škody vzniknuté neprimeraným chovaním dieťaťa zodpovedá rodič, alebo dospelá osoba, ktorá je za dieťa plne zodpovedná a je povinná vzniknuté škody uhradiť
 • v prípade agresívnych detí má pracovník centra právo, požiadať zodpovednú osobu o vyvedenie dieťaťa z hracej zóny

2. Všetci návštevníci sú povinní dodržiavať hygienické zásady

 • v priestoroch hernej zóny sa nesmú konzumovať nijaké pokrmy, nápoje, sladkosti, žuvačky (konzumovať sa môže iba v kaviarenskej časti a len zakúpene u nás)
 • na hernú plochu vstupujú deti v ponožkách alebo papučkách, ktoré si prinesú. Na odkladanie topánok slúži odkladací priestor pri vstupe.
 • deti na sebe nesmú mať ostré predmety ani žiadne šnúrky či retiazky na krku.
 • prosíme rodičov a dospelé osoby, ktoré sprevádzajú deti, aby v záujme všetkých, vykonávali tzv. vstupný hygienický filter a nevstupovali s chorým dieťaťom do centra
 • prosíme návštevníkov, aby odpadky hádzali do zberných nádob, ktoré sú umiestnené v časti kaviarne
 • v celom priestore je zákaz fajčenia
 • zákaz vodenia zvierat do interiérov centra

3. Príjem dieťaťa do hernej zóny

 • pri vstupe rodič, alebo sprievodná zodpovedná osoba dostane od obsluhy centra, pre každé dieťa identifikačný náramok, ktorý musí mať dieťa po celu dobu na ruke v interiérovom ihrisku a taktiež pri vonkajších atrakciách, od pridelenia náramku sa ráta čas vstupu. Rodič, resp. sprievodná osoba musí nahlásiť ukončenie hrania dieťaťa, kde sa odovzdá identifikačný náramok (ktorá sa pretrhnutím znehodnotí) a ukončí sa platený čas, na základe dĺžky návštevy sa vypočíta suma návštevy podľa platného cenníka.
 • v prípade požiadaviek o služby animátorky je potrebné vyplniť nami pridelený formulár s uvedením kontaktov na zodpovedné osoby, kde služby animátorky sú maximálne po dobu 4 hodín

 

Prevzatím identifikačného náramku a pripevnením na ruku dieťaťa súhlasíte s prevádzkovým poriadkom v jeho úplnom znení.